Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài

I. Các biểu mẫu:

1) Thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm và mức phí

2) Thủ tục xin xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia công

3) Thủ tục đăng kí sử dụng mã UPC (cho hàng hóa xuất đi một số công ty ở Mỹ và Canada) và mức phí; Mẫu biểu