Thành lập, chia tách

 • Bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 2017

  Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017; bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ năm 2017; Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn những tài liệu này. Các bạn có thể tải về để tham khảo....

 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  1. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tham khảo) 2. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN (Tham khảo) 3. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC (Tham khảo) 4. DANH SÁCH NGƯỜI ...

 • CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  1. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Tham khảo) 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Tham khảo) 3. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Tham khảo)...

 • CÔNG TY HỢP DANH

  1. Điều lệ Công ty Hợp Danh Tải về 2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty Hợp DanhTải về 3. Danh Sách thành viên công ty Hợp danh Tải về...

 • GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN...