Các biểu mẫu đăng ký mã số, mã vạch

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU:

1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch

2. Hướng dẫn cấp mã số phân định vật phẩm

3. Mẫu ngừng sử dụng Mã số mã vạch

4. Mẫu đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch

5. Biên nhận hồ sơ