Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 như: Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Kinh phí công đoàn mớt nhất năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, KPCD) theo Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/6/2017)

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ % trích vào Chi phí DN  Tỷ lệ % trích vào lương NLĐ Cộng %
1. BHXH 17 8 25
2. BHYT 3 1.5 4.5
3. BHTN 1 1 2
4. BHTNLĐ, BNN 0.5   0.5
Tổng cộng 21.5% 10.5% 32%
5. KPCĐ 2%  

2%

– Hàng tháng DN trích và phải nộp cho Cơ quan BHXH với tỷ lệ đóng là 32 %.
– Nộp cho Liên đoàn lao động Quận, Huyện tới tỷ lệ đóng là: 2% (DN phải chịu toàn bộ khoản này và được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN.)
2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN:
– Tiền lương đóng hàng tháng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, KPCĐ: Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.
– Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.
Chi tiết xem tại đây:
Mức lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH
+) Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH:
– Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
Chú ý: Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.
Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017
b. Mức tiền lương tháng tối đa để đóng BHXH:
– Tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.
Từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là: 1.210.000 theo Nghị quyết 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 11/11/2015 của Quốc hội.
Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đ/ tháng
(Theo Nghị Quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội)
Lưu ý:
– Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều DN khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.
3. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:
Theo Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH quy định các đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:
– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
Chú ý:
– Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.