Tranh chấp Tài Sản “Con bê thuộc quyền sở hữu của ai”?

Hỏi: Ngày 1/1/2018, tôi có thỏa thuận bằng miệng mua bò cái của ông A với giá 15.000.000 đ (mười triệu đồng). Tôi đã đặt cọc 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và thỏa thuận  đến ngày 15/1/2018, tôi sẽ trả hết tiền còn lại, đồng thời lấy bò về. Tuy nhiên, ngày 10/1/2018, con bò này đẻ một con bê con. Nay tôi muốn hỏi: Con bê này là của tôi hay của ông A?

Trả lời:

 

Bạn có thỏa thuận bằng miệng hợp đồng mua bán với ông A về việc mua 01 con bò cái của ông A, do đó đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản này là con bò. Theo Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 109. Hoa lợi, lợi tức

1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.

2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.”

Theo đó, con bê do con bò cái đẻ ra được xác định là hoa lợi phát sinh từ tài sản mang lại.

Theo thỏa thuận ,thì đến ngày 15/1/2018, Bạn sẽ trả hết tiền và đem bò về. Ngày 10/1/2018 (trước thời thời điểm giao bò), con bò này đã đẻ 01 con bê. Do trước đó, hai bên không có thỏa thuận nào liên quan đến quyền sở hữu của con bê này. Căn cứ theo Điều 161 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao.

Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.

2. Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, con bê được sinh ra trước ngày Bạn đến lấy bò, lúc này tài sản con bò vẫn chưa chuyển giao cho Bạn, nên nó vẫn thuộc quyền sở hữu của ông A.

 

                  Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng