Chính sách Lao động – Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 04/2018

Chính sách Lao động – Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 04/2018.
1. Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, trình tự khiếu nại đối với hành vi vi phạm về việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện như sau:

– Thực hiện khiếu nại lần đầu đến người giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện tại tòa án;

– Thực hiện khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện tại tòa án, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

– Khởi khiện vụ án tại tòa án nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại;

Ngoài  ra, trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì người bị khiếu nại có thể lựa chọn hình thức khởi kiện vụ án hành chính.

Xem chi tiết tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

2. Chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô cho người hưởng quyền ưu đãi tại VN

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại VN.

Theo đó, chính sách thuế đối với xe ô tô chuyển nhượng cho nhóm đối tượng này được quy định cụ thể như sau:

– Tiếp tục thực hiện theo quy định về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP;

– Thời điểm chuyển nhượng xe cho nhóm đối tượng này được xác định là thời điểm thay đổi Mục đích sử dụng xe được thể hiện trên các giấy tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe;

Riêng đối với viên chức ngoại giao và nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao còn phải phù hợp với thời điểm chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

– Các đối tượng trên có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định.

Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/4/2018.

3. Ban hành 24 biểu mẫu mới về hoạt động hòa giải thương mại

Ngày 26/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTP hướng dẫn một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Theo đó, ban hành 24 biểu mẫu trong hoạt động hòa giải thương mại, đơn cử như:

– Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc;

– Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại;

– Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài;

– Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại;

– Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại;

– Sổ theo dõi thù lao hòa giải thương mại…

Ngoài ra, Thông tư còn đưa ra quy định về chế độ báo cáo hoạt động hòa giải thương mại như sau:

– Hàng năm, tổ chức hòa giải thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại VN thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở.

– Báo cáo năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, trong đó:

+ Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10;

+ Số liệu ước tính được lấy từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12.

– Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/11 hàng năm.

Thông tư 02/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/4/2018.