Tư vấn Doanh Nghiệp “chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập”

Hỏi: Tôi là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần A. Nay do điều kiện cần vốn đầu tư kinh doanh vào công ty khác, tôi muốn chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần A. Vậy tôi có quyền được chuyển nhượng cổ phần của mình không?

Luật sư tư vấn:

 

Trường hợp 1: Công ty thành lập dưới ba (03) năm:

Do là cổ đông sáng lập của công ty nên cổ đông sáng lập sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp  giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì theo quy định tại khoản 3, Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014, để chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp  thì:

“Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Trường hợp hai: Công ty đã thành lập từ ba (03) năm trở lên:

Bạn có thể tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình mà không cần bất kỳ sự chấp thuận của ai theo quy định tại khoản 4, Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014.

“Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

 4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.”

 

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh