Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018

Những ngày qua, nhiều Doanh nghiệp và Người lao động gửi câu hỏi  thắc mắc về mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ ngày 01/01/2018 sẽ được thực hiện như thế nào?

 

Bảo hiểm xã hội

(BHXH)

Bảo hiểm thất nghiệp

(BHTN)

Bảo hiểm y tế

(BHYT)

Quỹ hưu trí, tử tuất Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ ốm đau, thai sản
Người sử dụng lao động 14% 0.5% 3% 1% 3%
Người lao động 8% 1% 1.5%
Tổng cộng       32%