Quyền thăm nom, chăm sóc con của cha/mẹ sau khi ly hôn

Hỏi: Vợ chồng tôi ly hôn, do con còn nhỏ nên Tòa án tuyên để cho vợ tôi nuôi con. Tôi muốn hỏi, Tôi có được thăm nom và đón về chơi nhà không?

Trả lời:

 

Thăm nom, nuôi dưỡng là một trong các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Khi cha mẹ ly hôn, thì  cha/mẹ không nuôi dưỡng trực tiếp nhưng vẫn có quyền thăm nom con. Cụ thể Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định:

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.Điểm neo

Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Như vậy, Bạn có quyền được thăm nom con của mình. Tuy nhiên, trường hợp, bạn lạm dụng việc thăm nom của mình để gây cản trở hoặc ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của người mẹ, thì người mẹ có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của bạn.

 

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế