Thủ tục hành chính

 • Mẫu di chúc không có người làm chứng

  (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ)....

 • Mẫu di chúc có người làm chứng

  (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ). Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:...

 • Thừa kế theo Di chúc

  Người được hưởng thừa kế theo Di chúc khi người chết có Di chúc để lại và Di chúc đó hợp pháp, những người có tên trong Di chúc có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế theo Di chúc và họ không từ chối nhận di sản đó. Thế nào là Di chúc hợp pháp:...

 • HƯỚNG DẪN SAO LỤC BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

  Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến TAND để được cấp...

 • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÓA ÁN TÍCH

  Trong trường hợp người bị kết án có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất một phần ba...