Văn bản mới tuần 23 – 2020

Văn bản mới tuần 23 – 2020

1.Doanh nghiệp

2.Đầu tư

3.Thương mại

4.Xuất nhập khẩu

5.Thuế – Phí – Lệ Phí

6.Bảo hiểm

7.Kế toán – Kiểm toán

8.Lao động – Tiền lương

9.Công nghệ thông tin

10.Bộ máy hành chính

11.Tài chính nhà nước

12.Giao thông – Vận tải

13.Giáo dục

14.Tài nguyên – Môi trường

15.Thể thao – Y tế

16.Quyền dân sự

17.Văn hóa – Xã hội

1.Doanh nghiệp

1.(05/05/2020) Công văn 1773/TCT-KK năm 2020 về xếp hạng V1000 do Tổng cục Thuế ban hành

2.Đầu tư

1. (03/06/2020) Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

2. (29/05/2020) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2020 về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

3. (26/05/2020) Công văn 4124/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành

4. (26/05/2020) Công văn 622/TTg-KTTH về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5. (26/05/2020) Công văn 623/TTg-KTTH về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6. (15/05/2020) Công văn 3473/BCT-ĐL năm 2020 về áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

3.Thương mại

1. (04/06/2020) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. (01/06/2020) Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389

3. (25/05/2020) Công văn 40840/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4.Xuất nhập khẩu

1. (22/05/2020) Công văn 3312/TCHQ-GSQL năm 2020 về miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

2. (19/05/2020) Công văn 3565/BCT-KHCN năm 2020 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

5.Thuế – Phí – Lệ Phí

1. (02/06/2020) Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

2. (27/05/2020) Công văn 1978/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

3. (20/05/2020) Công văn 2078/TCT-DNNCN năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4. (18/05/2020) Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

6.Bảo hiểm

1. (02/06/2020) Quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2. (06/03/2020) Công văn 435/BHXH-CST năm 2020 về niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7.Kế toán – Kiểm toán

1. (09/01/2019) Công văn 88/CHHVN-TC năm 2019 về lưu ý khi hạch toán kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

8.Lao động – Tiền lương

1. (08/05/2020) Công văn 856/QLLĐNN-VP năm 2020 về rà soát, báo cáo danh sách người lao động phải về nước do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

2. (05/05/2020) Công văn 1521/LĐTBXH-KHTC năm về xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

9.Công nghệ thông tin

1. (03/06/2020) Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10.Bộ máy hành chính

1. (03/06/2020) Quyết định 374/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2. (27/05/2020) Công văn 4172/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

3. (26/05/2020) Quyết định 1174/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

4. (19/05/2020) Nghị quyết 944/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

11.Tài chính nhà nước

1. (03/06/2020) Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2020 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12.Giao thông – Vận tải

1. (28/05/2020) Công văn 1845/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về tiếp tục triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 177/TB-VPCP do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

2. (23/05/2020) Công văn 4050/VPCP-CN năm 2020 về đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

13.Giáo dục

1. (26/05/2020) Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14.Tài nguyên – Môi trường

1. (04/06/2020) Quyết định 757/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. (03/06/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3. (06/05/2020) Thông tư 41/2020/TT-BCA quy định về kiểm định nước thải do Bộ Công an ban hành

15.Thể thao – Y tế

1. (22/05/2020) Công văn 1908/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện kết luận về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

16.Quyền dân sự

1. (29/05/2020) Công văn 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2020 về hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

17.Văn hóa – Xã hội

1. (03/06/2020) Quyết định 753/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. (25/05/2020) Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện do Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành