VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TUẦN 13/2018

 

Thuế-Phí-Lệ phí:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ, KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN
Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2018. Thông tư này bổ sung các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Cụ thể, doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau… Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

 

Đầu tư:

ĐẦU TƯ GẦN 21.000 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÁC KHU KINH TẾ, KHU NÔNG NGHIỆP
Ngày 29/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 351/QĐ-TTg.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 20.982,02 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn. Trong đó, dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển được đầu tư hơn 10.770 tỷ đồng.

Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành đến 250km đường giao thông chính của 16 khu kinh tế ven biển;

đến 220km đường giao thông cho 21 khu kinh tế cửa khẩu và 80 – 100km đường giao thông cho các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp do tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư Việt Nam làm chủ đầu tư hoặc do đơn vị sự nghiệp được giao làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

KỊP THỜI THAY THẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
Do nhiều dự án triển khai chậm, dẫn đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 đạt giá trị thấp, ngày 23/03/2018, Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị 02/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018.

Theo đó, với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đến 30/09/2018, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác, kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm 2019 cho các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Bộ yêu cầu các dự án đã hoàn thành năm 2018 khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ để thẩm tra, phê duyệt. Đối với dự án khởi công xây dựng mới năm 2018, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt chậm nhất trong tháng 06/2018.

 

 

Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LÊN 100 TỶ ĐỒNG
Đây là điều chỉnh quan trọng của Chính phủ tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ).

Với vai trò là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp tỉnh thành lập, thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ này phải có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập tối thiểu là 100 tỷ đồng, do ngân sách cấp tỉnh cấp; thay vì chỉ 30 tỷ đồng như trước đây.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ được Quỹ xem xét cấp bảo lãnh khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có dự án

đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn và đã được Quỹ thẩm định; Có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư; Không có các khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên tại thời điểm đề nghị cấp bảo lãnh…

Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ tính trên vốn điều lệ thực có của Quỹ không vượt quá 15% đối với một khách hàng và không quá 20% đối với một khách hàng và người có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

CHỈ CẤP TÍN DỤNG VƯỢT GIỚI HẠN NẾU KHÔNG CÓ NỢ XẤU TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT
Ngày 06/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để được xem xét khoản cấp tín dụng vượt giới hạn, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng thì khách hàng phải không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm…

Mức cấp tín dụng tối đa vượt quá giới hạn đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan bằng tổng của: Tổng mức dư nợ cấp tín dụng tại thời điểm báo cáo; Số tiền còn được cấp theo hợp đồng tín dụng đã ký; Số tiền đề nghị cấp tín dụng mới được chấp thuận.

Các trường hợp cấp tín dụng vượt giới hạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 01/05/2018 tiếp tục thực hiện theo văn bản phê duyệt trước đó.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

 

 Giao thông:

ĐẤU THẦU XÂY MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG CAO TỐC TUYẾN BẮC – NAM
Ngày 28/03/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 20/NQ-CP về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Chính phủ đã thông qua đề xuất xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải thông qua đấu thầu; trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư trúng sơ tuyển sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc Nam phía Đông được bổ sung vào danh mục các công

trình, dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải; Sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đàm phán, thực hiện dự án.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ thông báo dừng triển khai Quyết định 1597/QĐ-TTg năm 2012 về cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco là Nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

 

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
Nghị định 46/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/03/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Cụ thể, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt bao gồm cả đất gắn với kết cấu hạ tầng đường sắt, được chia làm 02 loại: Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu và không trực tiếp liên quan đến chạy tàu.

Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt được thực hiện theo các phương thức: Cơ quan được giao quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác; Cho thuê quyền khai thác tài sản; Chuyển

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.

Nghị định quy định thời hạn chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định cụ thể cho từng hợp đồng chuyển nhượng nhưng không quá 50 năm.

Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt có quyền được sử dụng, kinh doanh tài sản, được hưởng các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

3 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THANH LÝ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY
Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa đã được Chính phủ ban hành ngày 13/03/2018.

Theo Nghị định này, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được thanh lý trong 03 trường hợp, gồm: Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả; Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cũ để đầu tư xây dựng tài sản mới theo dự án được phê duyệt; Cơ quan Nhà nước điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ tài sản không sử dụng được theo công năng.

Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được thanh lý theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ, hủy bỏ được xử lý bằng cách giao cho cơ quan có tài sản để sử dụng vào công tác bảo trì nếu tài sản còn sử dụng được; Điều chuyển cho cơ quan, tổ chức để quản lý sử dụng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 Cán bộ-Công chức-Viên chức:

Từ 1/4, LƯƠNG CÔNG CHỨC TP. HỒ CHÍ MINH TĂNG 0,6 LẦN
Ngày 16/03/2018, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

Nghị quyết này công bố lộ trình tăng lương cho công chức TP. Hồ Chí Minh như sau:

Năm 2018: Tăng thêm 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ;

Năm 2019: Tăng thêm 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ;

Năm 2020: Tăng thêm 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Việc tăng lương cho công chức TP. Hồ Chí Minh được thực hiện từ ngày 01/04/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

 

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

TỔNG CỤC DU LỊCH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/03/2018.

Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ như: Quản lý việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thẩm định, quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận cơ sở du lịch hàng 04, 05 sao…

Tổng cục Du lịch có 06 Vụ, 01 Phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Tổng cục Du lịch có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 An ninh trật tự:

TP. HCM SẼ CÔNG KHAI CHUNG CƯ VI PHẠM PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Ngày 29/03/2018, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các chung cư và nhà cao tầng, UBND Thành phố yêu cầu công khai danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập Ban quản lý, Ban quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các chung cư cũ trước năm 2005, UBND các quận, huyện phải có phương án đầu tư trang bị,

bảo dưỡng, bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, phải trực tiếp xử lý những mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với cư dân, Ban quản trị và hướng dẫn thành lập Ban quản trị chung cư để đến tháng 12/2018, 100% chung cư có Ban quản trị.

Sở Xây dựng không được cấp giấy phép xây dựng cho các công trình khi chưa được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; không nghiệm thu và cấp văn bản cho phép công trình được đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

 

Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

SẮP CÓ 5 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY LỢI
Ngày 26/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 344/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành liên quan là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng 5 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi, gồm:

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Ngoài ra, xây dựng các Thông tư về: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Tư pháp-Hộ tịch:

100% PHIÊN TÒA DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH PHẢI CÓ KIỂM SÁT VIÊN
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 22/03/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, dân sự ,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 …

Theo đó, 100% các phiên tòa phải có Kiểm sát viên tham gia. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị chú trọng tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật, quy chế của ngành cho phù hợp.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác này, trong trường hợp phân công cho Phó viện trưởng phụ trách, Viện trưởng vẫn phải nghe báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.