Bản tin văn bản mới, ngày 28/09 – 01/10

Bản tin văn bản mới, ngày 28/09 – 01/10


 

Danh Mục

Đầu tư

Thương mại

Xuất nhập khẩu

Tiền tệ – Ngân hàng

Bảo hiểm

Lao động – Tiền lương

Công nghệ thông tin

Bất động sản

Bộ máy hành chính

Thủ tục Tố tụng

Tài chính nhà nước

Xây dựng – Đô thị

Giao thông – Vận tải

Thể thao – Y tế

Văn hóa – Xã hội


Đầu tư

(27/09/2019) Nghị quyết 52-NQ/TW năm 2019 về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Bộ Chinh trị ban hành

(15/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

Thương mại

 • (26/09/2019) Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

 • (16/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • (04/09/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xuất nhập khẩu

 1. (03/09/2019) Quyết định 1752/QĐ-BTC năm 2019 về giải mật một phần nội dung Quyết định 04/2018/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (26/06/2019) Công văn 4177/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiền tệ – Ngân hàng

 1. (11/06/2019) Hướng dẫn 3589/NHCS-KHNV năm 2019 về tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội
 2. (10/06/2019) Hướng dẫn 3579/NHCS-KHNV về tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Bảo hiểm

 1. (27/09/2019) Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (03/09/2019) Công văn 3200/BHXH-CNTT năm 2019 về bảo mật thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lao động – Tiền lương

 1. (20/06/2019) Công văn 2672/BGDĐT-GDTX năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Công nghệ thông tin

 1. (18/09/2019) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg
 2. (10/09/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 3. (14/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh

Bất động sản

 1. (19/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bộ máy hành chính

 1. (25/09/2019) Quyết định 791/QĐ-BXD năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
 2. (24/09/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND
 3. (16/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành
 4. (11/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 5. (31/07/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 6. (24/07/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh

Thủ tục Tố tụng

 1. (26/09/2019) Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (30/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tài chính nhà nước

 1. (26/09/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 2. (16/09/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 3. (16/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 4. (09/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019-2020
 5. (04/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 6. (23/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
 7. (21/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (09/08/2019) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 9. (07/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 10. (31/07/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 11. (19/07/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo do tỉnh Bình Thuận ban hành
 12. (19/07/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 13. (10/07/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 14. (10/07/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 15. (10/07/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Xây dựng – Đô thị

 1. (13/09/2019) Công văn 3098/BTTTT-KHCN năm 2019 công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Giao thông – Vận tải

 1. (13/09/2019) Công văn 3982/CHK-ANHK năm 2019 thực hiện quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (12/09/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 3. (07/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Bổ sung quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND

Thể thao – Y tế

 1. (19/09/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 2. (28/08/2019) Quyết định 3869/QĐ-BYT năm 2019 về mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Văn hóa – Xã hội

 1. (20/09/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự sự kiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 2. (16/09/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về công nhận, quản lý và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên